The principle of integration in the process of teaching in the departments of the theoretical profile of the medical university

  • V.F. Mazchenko
  • V.N. Shevchenko
  • О.I. Bashinska
  • R.V. Skoruk
Keywords: integration, theoretical departments, educational process.

Abstract

The features of teaching students at theoretical departments of medical university are studied, the necessity of improving modern medical education is proved, including by applying new pedagogical concepts and introducing integrated forms of education.

References

1. Bekh, I. (2002). Intehratsiia yak osvitnia perspektyva. Novi pedahohichni tekhnolohii pochatkovoi osvity, 5, 5-6. [in Ukrainian].
2. Butvin, H. K., Pecheniuk, V. M., Moldovan, V. I., & Kavkalo, N. M. (2002). Dosvid ta problemy intehrovanoho vykladannia promenevykh metodiv diahnostyky i promenevoi terapii inozemnym studentam. Medychna osvita, 3, 116-118. [in Ukrainian].
3. Voloshchuk, N. I., Pashynska, O. S., Ivanytsia, A. O., & Taran, I. V. (2016). Mizhdystsyplinarna intehratsiia yak faktor udoskonalennia vykladannia farmakolohii u medychnomu vyshi. Medychna osvita, 4 (72), 8-11. [in Ukrainian].
4. Hospodarskyi, I. I., Kharchenko, N. V., & Vaida, A. R. (2015). Systema bezperervnoi pisliadyplomnoi medychnoi osvity u Polshchi. Medychna osvita, 4 (68), 9-14. [in Ukrainian].
5. Klepko, S. (2005). Intehratsiia i polimorfizm znannia u vyshchii osviti. Filososofiia osvity, 2, 20-34. [in Ukrainian].
6. Nerush, P. O., Rodynskyi, O. H., Mozghunov, O. V., & Demchenko, O. M. (2008). Intehratsiia navchalnoho protsesu – osnova efektyvnosti kredytno-modulnoi systemy navchannia. Medychna osvita, 4, 16-17. [in Ukrainian].
7. Onkovych, H. (2009). Mizhdystsyplinarna intehratsiia v humanitarnykh doslidzhenniakh. Vyshcha osvita Ukrainy, 1 (32), 73-81. [in Ukrainian].
8. Tarutina, Z. (2003). Deklaratsii i realii na shliakhu intehratsii nauk pro liudynu. Vyshcha shkola, 4-5, 20-26. [in Ukrainian].
9. Shynkaruk, V., Rakovskyi, Kh., & Meteshkin, K. (2008). Systemnyi pidkhid do doslidzhennia intehratsiinykh protsesiv u vyshchii osviti Ukrainy. Vyshcha shkola, 9, 18-28. [in Ukrainian].
Published
2017-10-27
How to Cite
Mazchenko, V., Shevchenko, V., BashinskaО., & Skoruk, R. (2017). The principle of integration in the process of teaching in the departments of the theoretical profile of the medical university. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 194-197. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/318