[1]
Chereshnyuk, I.L., Zagoriy, G.V. and Khodakovskiy, O.A. 2017. Neyroretynoprote ctive effects of mexidol in conditions of temporary ischemia of the eye. Biomedical and Biosocial Anthropology. 24 (Mar. 2017), 90-92.