[1]
Bobyr, V.V., Ponyatovsky, V.A., Djugikowa, E.M. and Shyrobokov, V.P. 2017. Modeling of dysbiotic disorders with laboratory animals. Biomedical and Biosocial Anthropology. 24 (Mar. 2017), 230-233.