[1]
Myalyuk, O.P., Klishch, I.M., Zaets, V.V. and Marushchak, M.I. 2017. Violation of the livertissue energy supply as a way of alimentary obesity. Biomedical and Biosocial Anthropology. 25 (Mar. 2017), 23-26.