[1]
Shafran, L.M., Tretyakova, E.V., Nehoroshkova, Y.V. and Tretyakov, A.M. 2017. Behavioral responses as biomarkers of neurotoxicity inhygienicst and ardization of polymer materials. Biomedical and Biosocial Anthropology. 25 (Mar. 2017), 59-65.