(1)
Bogomolnyy, B. R.; Bocharnikov, V. P.; Barzinskiy, V. P.; Grydina, T. L.; Sveshnikov, S. V. New Approaches in the Detection of the Different Pathogenes and Prognosing of Development Infections Diseases. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2017, 164-167.