(1)
Chereshnyuk, I. L.; Zagoriy, G. V.; Khodakovskiy, O. A. Neyroretynoprote Ctive Effects of Mexidol in Conditions of Temporary Ischemia of the Eye. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2017, 90-92.