(1)
Serkova, V. K.; Monastyrsky, Y. I.; Monastyrskaya, I. A.; Kostenko, Y. V.; Kalandey, T. A. Quality of Life in Patients of Specialized Cardiology Unit. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2019, 47-54.