(1)
Voichenko, V. V.; Roshchin, G. G.; Dyadyk, O. O.; Irkin, I. V.; Petrochak, O. Y.; KostenkoЕ. Y.; Vyun, V. V.; Zubko, M. D. Expediemcy of Using a Comprehensive Approach in the Identification of Missing Persons. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2019, 10-14.