(1)
SoboĊ„, J. S.; Cherkasova, O. V.; Gunas, V. I.; Babych, L. V.; Kotsyura, O. O. Correlations of Linear Sizes of Molars With Cephalometric Indicators of Practically Healthy Men of the Southern Region of Ukraine. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2020, 36-46.