(1)
Myalyuk, O. P.; Klishch, I. M.; Zaets, V. V.; Marushchak, M. I. Violation of the Livertissue Energy Supply As a Way of Alimentary Obesity. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2017, 23-26.