(1)
Gunas, I. V.; Cherkasov, V. G.; Kovalchuk, O. I.; Dzevulska, I. V.; Cherkasov, E. V.; Malikov, O. V.; Tytarenko, V. M.; Lachtadyr, T. .V.; Matkivska, R. .M. Role of Endogenous Intoxication in Morphogenesis of Features in Internal Organs under the Condition of Burn Disease Fluid Therapy. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2017, 30-36.