(1)
Monastirskiy, V. M.; Kulik, A.; Pivtorak, V. I.; Kozak, I. A. Modelling Reposition Single Kidney After Hypertrophy. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2017, 36-39.