Gunas, I. V., Chernysh, A. V., Cherkasov, V. G., & Cherkasova, O. V. (2018). Modeling by using regression analysis of teleroentgenographic individual indicators used in the method of Charles J. Burstone. Biomedical and Biosocial Anthropology, (31), 59-65. https://doi.org/10.31393/bba31-2018-08