Serkova, V. K., Monastyrsky, Y. I., Monastyrskaya, I. A., Kostenko, Y. V., & Kalandey, T. A. (2019). Quality of life in patients of specialized cardiology unit. Biomedical and Biosocial Anthropology, (34), 47-54. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/bba34-2019-07