SoboĊ„, J. S., Cherkasova, O. V., Gunas, V. I., Babych, L. V., & Kotsyura, O. O. (2020). Correlations of linear sizes of molars with cephalometric indicators of practically healthy men of the southern region of Ukraine. Biomedical and Biosocial Anthropology, (38), 36-46. https://doi.org/10.31393/bba38-2020-06