CHERESHNYUK, I. L.; ZAGORIY, G. V.; KHODAKOVSKIY, O. A. Neyroretynoprote ctive effects of mexidol in conditions of temporary ischemia of the eye. Biomedical and Biosocial Anthropology, n. 24, p. 90-92, 31 Mar. 2017.