BOBYR, V. V.; PONYATOVSKY, V. A.; DJUGIKOWA, E. M.; SHYROBOKOV, V. P. Modeling of dysbiotic disorders with laboratory animals. Biomedical and Biosocial Anthropology, n. 24, p. 230-233, 31 Mar. 2017.