[1]
O. P. Myalyuk, I. M. Klishch, V. V. Zaets, and M. I. Marushchak, “Violation of the livertissue energy supply as a way of alimentary obesity”, Biomed. and Biosoc. Anthrop., no. 25, pp. 23-26, Mar. 2017.