1.
Dyachenko VF, Mariushchenko AM, ChygyrynskaNŠ, Kutsay NM. The effection of antimicrobial action of combination of fluoroquinolones with anotheantibiotics aganst poliantibiotics- resistant strains of pseudomonasae ruginosa and enterobacteriae. Biomed. and Biosoc. Anthrop. [Internet]. 2017Mar.31 [cited 2021Apr.19];0(26):71-4. Available from: https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/134